En av de viktigaste komponenterna i alla företag är de anställda. De är ryggraden för företagets hållbarhet. Fokus på HR och dess syfte är helt enkelt: att maximera medarbetarnas kunskap och prestation för att deras goda arbete skall avspeglas i goda resultat för att på så sätt lättare nå företagets affärsmål. Mänskliga resurser spelar en viktig roll i utvecklingen av ett företags strategi.

 1. Nöjd personal
  Inom HR är personalen i fokus. En stor del handlar om personalens välmående och trivsel på arbetsplatsen. HR är till för att fastställa graden av tillfredställelse bland de anställda i deras arbetsmiljö. Olika metoder kan användas för att ta reda på om personalen saknar något och för att utifrån det kunna skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Syftet är att fastställa vad som ligger bakom möjliga missnöjen samt att behandla dessa frågor för att sedan kunna växa och fortsätta motivera personalen.
 2. Träning och utveckling
  HR hjälper till att genomföra bedömningar av företagets tillfälliga situation, arbetskraft, behov, osv. Detta för att avgöra vilken kompetensutveckling som är nödvändig för att förbättra kvalifikationen bland medarbetarna. Vid etablering och under tillväxtfaser kan företag dra särskild nytta av att identifiera utbildningsbehov hos de anställda. Detta gynnar även den ekonomiska delen då det i längden är billigare att investera i redan befintlig personal än att ständigt söka efter ytterligare kandidater.
 3. Företagsprofil
  Företagets ”image” är viktigt, då man på marknaden vill bli känd för en attraktiv arbetsgivare. Detta då fler kompetenta arbetssökande söker sig till platsen, vilket ger företaget större chans att hitta och rekrytera de mest kvalificerade kandidaterna. Ju större kompetens det finns på en arbetsplats, desto bättre blir resultaten.
 4. Konfliktlösning
  Konflikter på arbetsplatser sker ibland på samma sätt som i andra sociala sammanhang, i och med mångfalden av personligheter, olika arbetssätt, nivåer av erfarenhet, etc. HR arbetar bland annat med att identifiera problem och missförstånd samt att lösa dessa. Det är viktigt att skapa och bevara goda arbetsrelationer då dessa påverkar arbetsmiljön och arbetsprestationen bland de anställda.
 5. Stabila principer
  HR ser till så att de anställda är medvetna om och respekterar företagets affärsprinciper. Framförallt i mindre företag är det viktigt med en sammanhållen arbetsgrupp som följer befintliga principer och tillsammans arbetar mot företagets mål.
 6. Hjälper chefer
  Bra chefer är avgörande för ett effektivt företag. Träning och utveckling gäller inte enbart personalen. Den roll som HR har i ett företag är bland annat att träna och hjälpa även chefen att effektivisera sitt arbete. HR-personal har en hel del erfarenhet av att arbeta med de anställda i alla möjliga situationer. HR: s roll här är att ge råd och hjälpa ledningen med hur man kan hantera de anställda och svåra situationer.
Dela: